HALA MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWA DO WYNAJĘCIA

Ogłaszamy nabór ofert na wynajęcie obiektu magazynowo – przemysłowego z zapleczem socjalno-biurowym, o pow. użytkowej 1120 m2 , posadowionego na działce nr 11/24 Obręb Bartoszów.

!!! OBIEKT DOSTĘPNY OD 01.06.2022r. !!!

 • Hala magazynowa o pow. 929,79 m2 o średniej wysokości składowania (wys.: 5,4-6,5 m). Obiekt wyposażony w dwie ręczne i dwie w pełni zautomatyzowane bramy wjazdowe z poziomu „zero”, dok rozładunkowy z murami oporowymi do rampy rozładunkowej (pow. rampy rozładunkowej 34,38m2, mur oporowy 8,13m2, podjazd 230,42 m2),
 • Biura z zapleczem sanitarnym o pow. 121 m2, bezpośrednio skomunikowane z częścią magazynową oraz pomieszczenia w części hali: techniczne o pow. 11,91m2 i pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 55m2,
 • Do obiektu przynależy utwardzony, ogrodzony teren o pow. 2500 m2.

W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o. (w części biurowo-socjalnej), elektryczna, alarmowa, gazowa, telekomunikacyjna.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego,
usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków, bieżącego utrzymania nieruchomości itp. obciążają Najemcę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia oferty,
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
 • oferowany czynsz i sposób jego płatności,

Oferty należy składać na adres biura Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. za pomocą poczty, kuriera bądź osobiście w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „hala magazynowo-przemysłowa” lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (biuro@sag.legnica.pl) do dnia 28.04.2022r.

SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.

Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

W wyniku złożonej oferty są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Oferenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), które w swojej ofercie Oferent przedkłada celem złożenia oferty zgodnej z niniejszym ogłoszeniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Ogłoszeniodawca informuje, że:

 • administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. zwana dalej SAG.
 • SAG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres biuro@sag.legnica.pl,
 • dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z ogłoszeniem pn. – „nabór ofert na wynajęcie obiektu magazynowo – przemysłowego”,
 • w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
 • osoba fizyczna posiada:
 • na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą oferty.

 • na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;

Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

 6) osobie fizycznej nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
 • na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

Oferent składając ofertę na skutek niniejszego ogłoszenia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w naborze ofert, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

Oferent jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje SAG i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

W sprawie zawarcia umowy najmu do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.