Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na działalność usługową – rekreacyjną, sportową, kulturalną na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej 3a

OGŁOSZENIE

 

o naborze ofert

na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na działalność usługową

– rekreacyjną, sportową, kulturalną

na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej 3a

 

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica ogłasza nabór ofert na dzierżawę terenu o powierzchni ok. 50 m2 na terenie trawiastym kompleksu basenów odkrytych AQUAFUN przy ul. Stromej 3a w Legnicy.

 1. Opis przedmiotu ogłoszenia:

 

 1. Przedmiot dzierżawy znajduje się w zamkniętej strefie kompleksu basenowego.
 2. Przewiduje się możliwość prowadzenia usług (rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych) przez jednego Dzierżawcę na wskazanym terenie.
 3. Toalety dla klientów zlokalizowane są w ogólnodostępnych pomieszczeniach obiektu basenowego.  
 4. Przedmiot dzierżawy nie posiada zasilania w prąd, wodę i odbiór ścieków.
 5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie i sprawdzenie warunków do wykonania umowy oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty.
 6. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Wydzierżawiającym telefonicznie lub mailowo (numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej w punkcie VII. Pozostałe informacje).

 

 1. Okres obowiązywania umowy dzierżawy.

 

 1. Okres obowiązywania umowy zostanie ustalony przez strony.
 2. Umowa dzierżawy może być zawarta na okres funkcjonowania kompleksu basenowego w sezonie letnim, który przewidziany jest od dnia 30.04.2022 do dnia 18.09.2022, przy założeniu, że: w maju obiekt będzie otwarty przez 12 dni w godz. 12-18, w czerwcu obiekt będzie otwarty przez 12 dni w godz. 10-20, w lipcu i sierpniu obiekt będzie otwarty przez 31 dni w godz. 10-20 w każdym z tych miesięcy, we wrześniu obiekt będzie otwarty przez 6 dni w godz. 10-20. Jest możliwość zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden sezon.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia [funkcjonowania] obiektu basenowego.
 4. Wydzierżawiający informuje, że na dzień ogłoszenia jest w trakcie planowania rozpoczęcia sezonu letniego 2022r. na basenie zewnętrznym, termin otwarcia i zamknięcia basenu jest zależny od warunków atmosferycznych panujących w tym okresie i ewentualnych ograniczeń i obostrzeń wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydzierżawiający powiadomi Oferenta na piśmie o dokładnym terminie otwarcia i zamknięcia obiektu. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne maksymalnie do końca września 2022r.

 

 • Warunki dzierżawy:

 

 1. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowej, w dniach i godzinach otwarcia zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej 3a w Legnicy dla klientów zespołu basenów. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia [funkcjonowania] obiektu basenowego.
 2. Wymagania dotyczące zagospodarowania przedmiotu dzierżawy:
 3. Wyposażenie i elementy zagospodarowania estetycznie wpisujące się w otoczenie i charakter obiektu,
 4. Dzierżawca winien posiadać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności,
 5. po przejęciu terenu dzierżawy przez Dzierżawcę, wszystkie prace związane z jego przygotowaniem, odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego,
 6. oferowane usługi powinny uatrakcyjnić pobyt osób przebywających w kompleksie i zapewnić rozszerzenie oferty usług świadczonych na obiekcie basenowym,
 7. jest możliwość przechowywania sprzętu i wyposażenia w udostępnionym pomieszczeniu po zakończeniu świadczenia usług,
 8. dodatkowo Dzierżawca powinien wykazać gotowość do zaaranżowania i przystosowania terenu w celu uatrakcyjnienia prowadzonej działalności,
 9. Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na poszczególne części przedmiotu dzierżawy odrębnie.
 10. Ostateczne warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

 1. Warunki sporządzenia oferty:

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
 • informację nt. planowanej działalności;
 • wizualną koncepcję, proponowana formę prowadzenia usług (zdjęcie, rysunek, wydruk) oraz propozycję zagospodarowania terenu;
 • planowany harmonogram świadczenia usług, w jakich godzinach,
 • oferowaną stawkę czynszu netto w ujęciu miesięcznym w sezonie letnim 2022. Stawka czynszu za miesiące niepełne będzie wyliczana proporcjonalnie, tj. stawka bazowa – pełna płatność czynszowa za m-ce VII-VIII 2022r., za m-ce V, VI, IX – wysokość czynszu będzie liczona proporcjonalnie do ilości dni otwarcia obiektu basenowego [tj. miesięczna stawka czynszu / liczba dni].
 • preferowany okres dzierżawy [sezon letni 2022 lub/i kolejne];
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, znane mu są warunki ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie o wypełnieniu przez Oferenta obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z udziałem Oferenta w naborze ofert;

 

 1. Miejsce złożenia oferty:

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i dostarczyć na adres biura Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. za pomocą poczty, kuriera bądź osobiście.
 2. Koperta winna być zaadresowana:

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.  z o.o.

Aleja Rzeczypospolitej 116

59-220 Legnica

i posiadać dopisek: „oferta na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na działalność usługową – rekreacyjną, sportową, kulturalną na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej 3a”

 

 1. Uwagi dodatkowe.

 

 1. Wydzierżawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonej oferty.
 2. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok, miesięczna opłata czynszowa będzie podlegała waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi w 2023 roku.
 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Wydzierżawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wydzierżawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent składając ofertę informuje Wydzierżawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazując ich wartość, bez kwoty podatku.
 4. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonanie przedmiotu umowy regulują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm).

 

 • Pozostałe informacje:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.  pod numerem telefonu: 76 722 60 36 / 76 721 01 38 lub 601 241 303 w godz. 8:00-15:00., e-mail: biuro@sag.legnica.pl

 

VIII.      Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

 1. W wyniku złożonej oferty są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Oferenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), które w swojej ofercie Oferent przedkłada celem złożenia oferty zgodnej z niniejszym ogłoszeniem.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Ogłoszeniodawca informuje, że:
  • administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. zwana dalej SAG.
  • SAG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres biuro@sag.legnica.pl,
  • dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z ogłoszeniem pn. – „dzierżawa terenu z przeznaczeniem pod usługi małej gastronomii na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej”,
  • w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
  • osoba fizyczna posiada:
 3. na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 4. na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia.

 1. na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;

Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
  • osobie fizycznej nie przysługuje:
 2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
 4. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 1. Oferent składając ofertę na skutek niniejszego ogłoszenia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w konkursie, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
 2. Oferent jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje SAG i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
 3. W celu zapewnienia, że Oferent wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w ogłoszeniu o naborze ofert, Oferent składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
 4. W sprawie zawarcia umowy dzierżawy do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

 

 

 

UWAGA: SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dzierżawy i unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn oraz zaprzestania naboru ofert w przypadku zawarcia umowy dzierżawy na cały teren objęty ogłoszeniem.