Dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem pod usługi małej gastronomii na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej 3a

OGŁOSZENIE

o naborze ofert

na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem pod usługi małej gastronomii

na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej 3a

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą przy al.  Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica ogłasza nabór ofert na dzierżawę miejsca pod drewnianą wiatą przy budynku D1 wraz z pomieszczeniem socjalnym o pow. 15 m2 w budynku D1, zlokalizowanych na terenie zespołu basenów odkrytych AQUAFUN LEGNICA przy ul. Stromej 3a w Legnicy.

Opis przedmiotu ogłoszenia: 

 1. Przedmiot dzierżawy znajduje się w zamkniętej strefie kompleksu basenowego.
 2. Przewiduje się możliwość prowadzenia punktu gastronomicznego przez jednego Dzierżawcę na wskazanym terenie.
 3. W pomieszczeniu zaplecza socjalnego znajduje się część sanitarna dla obsługi/personelu punktu gastronomicznego, toalety dla klientów zlokalizowane są w ogólnodostępnych pomieszczeniach obiektu basenowego.   
 4. Przedmiot dzierżawy posiada zasilanie w prąd, wodę i odbiór ścieków.
 5. Przedmiot dzierżawy nie jest wyposażony w zabudowę gastronomiczną/sprzęt/urządzenia gastronomiczne ani meble.
 6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie i sprawdzenie warunków do wykonania umowy oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty.
 7. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Wydzierżawiającym telefonicznie lub mailowo (numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej w punkcie VII. Pozostałe informacje).

Okres obowiązywania umowy dzierżawy.

 1. Okres obowiązywania umowy zostanie ustalony przez strony.
 2. Umowa dzierżawy może być zawarta na okres funkcjonowania kompleksu basenowego w sezonie letnim, który przewidziany jest od dnia 30.04.2022 do dnia 18.09.2022, przy założeniu, że: w maju obiekt będzie otwarty przez 12 dni w godz. 12-18, w czerwcu obiekt będzie otwarty przez 12 dni w godz. 10-20, w lipcu i sierpniu obiekt będzie otwarty przez 31 dni w godz. 10-20 w każdym z tych miesięcy, we wrześniu obiekt będzie otwarty przez 6 dni w godz. 10-20. Jest możliwość zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden sezon.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia [funkcjonowania] obiektu basenowego.
 4. Wydzierżawiający informuje, że na dzień ogłoszenia jest w trakcie planowania rozpoczęcia sezonu letniego 2022r. na basenie zewnętrznym, termin otwarcia i zamknięcia basenu jest zależny od warunków atmosferycznych panujących w tym okresie i ewentualnych ograniczeń i obostrzeń wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wydzierżawiający powiadomi Oferenta na piśmie o dokładnym terminie otwarcia i zamknięcia obiektu. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne maksymalnie do końca września 2022r.

Warunki dzierżawy:

 1. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie działalności małej gastronomii, w dniach i godzinach otwarcia zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej 3a w Legnicy dla klientów zespołu basenów. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia [funkcjonowania] obiektu basenowego.
 2. Oprócz czynszu, Dzierżawca będzie ponosił opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, dostawą wody i odbiorem ścieków. Rozliczanie mediów odbywać się będzie na podstawie uzgodnionego ryczałtu.
 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów) jako wytwórca odpadów.
 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania przedmiotu dzierżawy:
 5. Wyposażenie umożliwiające prowadzenie działalności gastronomicznej i spełniające wymogi prawa budowlanego oraz p.poż,
 6. Wyposażenie i elementy zagospodarowania estetycznie wpisujące się w otoczenie i charakter obiektu,
 7. Dzierżawca winien posiadać wszelkie przewidziane prawem pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności,
 8. po przejęciu przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę, wszystkie prace związane z jego przygotowaniem, posadowieniem urządzeń gastronomicznych, podłączeniem mediów, odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego,
 9. usługa gastronomiczna powinna oferować atrakcyjny asortyment przede wszystkim dla dzieci i młodzieży w postaci napoi i przekąsek itp.
 10. Dzierżawca winien wykazać się zdolnością obsługi kilkuset osób dziennie w dniach od poniedziałku do piątku i przy maksymalnym obłożeniu w weekendy,
 11. dodatkowo Dzierżawca powinien wykazać gotowość do zaaranżowania i przystosowania terenu przyległej plaży basenowej w celu uatrakcyjnienia prowadzonej działalności.
 12. Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na poszczególne części przedmiotu dzierżawy odrębnie.
 13. Ostateczne warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Warunki sporządzenia oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
 • wizualną koncepcję prowadzenia punktu – projekt graficzny punktu gastronomicznego pod wiatą (zdjęcie, rysunek, wydruk) oraz zagospodarowania najbliższego terenu przylegającego do punktu;
 • oferowaną stawkę czynszu netto w ujęciu miesięcznym w sezonie letnim 2022. Stawka czynszu za miesiące niepełne będzie wyliczana proporcjonalnie, tj. stawka bazowa – pełna płatność czynszowa za m-ce VII-VIII 2022r., za m-ce V, VI, IX – wysokość czynszu będzie liczona proporcjonalnie do ilości dni otwarcia obiektu basenowego [tj. miesięczna stawka czynszu / liczba dni].
 • preferowany okres dzierżawy [sezon letni 2022 lub/i kolejne];
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, znane mu są warunki ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie o wypełnieniu przez Oferenta obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z udziałem Oferenta w naborze ofert;

 Miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i dostarczyć na adres biura Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. za pomocą poczty, kuriera bądź osobiście.
 2. Koperta winna być zaadresowana:

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.  z o.o.

Aleja Rzeczypospolitej 116

59-220 Legnica

i posiadać dopisek: „oferta na dzierżawę miejsca pod wiatą przy budynku D1 z przeznaczeniem pod usługi małej gastronomii na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej”

Uwagi dodatkowe.

 1. Wydzierżawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonej oferty.
 2. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok, miesięczna opłata czynszowa będzie podlegała waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi w 2023 roku.
 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Wydzierżawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wydzierżawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent składając ofertę informuje Wydzierżawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazując ich wartość, bez kwoty podatku.
 4. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonanie przedmiotu umowy regulują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 z dnia 16 października 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm).

Pozostałe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.  pod numerem telefonu: 76 722 60 36 / 76 721 01 38 lub 601 241 303 w godz. 8:00-15:00., e-mail: biuro@sag.legnica.pl

 Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

 • W wyniku złożonej oferty są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Oferenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), które w swojej ofercie Oferent przedkłada celem złożenia oferty zgodnej z niniejszym ogłoszeniem.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Ogłoszeniodawca informuje, że:
 • administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. zwana dalej SAG.
  • SAG wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres biuro@sag.legnica.pl,
  • dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z ogłoszeniem pn. – „dzierżawa terenu z przeznaczeniem pod usługi małej gastronomii na terenie zespołu basenów odkrytych w Legnicy przy ul. Stromej”,
  • w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
  • osoba fizyczna posiada:
 • na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia.

 • na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;

Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
  • osobie fizycznej nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
 • na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 • Oferent składając ofertę na skutek niniejszego ogłoszenia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w konkursie, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
 • Oferent jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje SAG i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
 • W celu zapewnienia, że Oferent wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w ogłoszeniu o naborze ofert, Oferent składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
 • W sprawie zawarcia umowy dzierżawy do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

UWAGA: SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dzierżawy i unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn oraz zaprzestania naboru ofert w przypadku zawarcia umowy dzierżawy na cały teren objęty ogłoszeniem.