DZIERŻAWA INWESTYCYJNEJ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

oferujemy do wydzierżawienia inwestycyjną działkę niezabudowaną nr 16/40 obręb Bartoszów o powierzchni 8.525 m2 w Legnicy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego, usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).

Na terenie przeznaczonym do dzierżawy istnieje możliwość posadowienia mobilnej hali magazynowo – produkcyjnej i dostosowania go do potrzeb dzierżawcy.

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
  • oferowany czynsz i sposób jego płatności,

Oferty można składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „działka nr 16/40” w siedzibie Spółki 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.