HALA MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWA DO WYNAJĘCIA

Ogłaszamy nabór ofert na wynajęcie obiektu magazynowo – przemysłowego z zapleczem socjalno-biurowym, o pow. użytkowej 1120 m2 , posadowionego na działce nr 11/24 Obręb Bartoszów.

!!! OBIEKT DOSTĘPNY OD 01.09.2019r. !!!

  • Hala magazynowa o pow. 999 m2 o średniej wysokości składowania (wys.: 5,4-6,5 m). Obiekt wyposażony w dwie ręczne i dwie w pełni zautomatyzowane bramy wjazdowe z poziomu „zero”,
  • Biura z zapleczem sanitarnym o pow. 121 m2, bezpośrednio skomunikowane z częścią magazynową,
  • Do obiektu przynależy utwardzony, ogrodzony teren o pow. 2500 m2.

W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o. (w części biurowo-socjalnej), elektryczna, alarmowa, gazowa, telekomunikacyjna.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego,
usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków itp. obciążają Najemcę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
  • oferowany czynsz i sposób jego płatności,

Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „hala magazynowo-przemysłowa” w siedzibie Spółki do dnia 31.07.2018r,.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 07.08.2019r.
SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

SAG zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.