Do wynajęcia pomieszczenia biurowe

Ogłaszamy nabór ofert na wynajęcie pojedynczych, odrębnych pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno – biurowym. Obiekt znajduje się na terenie byłego lotniska w Legnicy.

Specyfikacja pomieszczeń:

 1. pomieszczenie nr 2 i 3 – łączna pow. ok. 33 m2 (dwa klimatyzowane pomieszczenia przejściowe wyposażone w meble biurowe),
 2. pomieszczenie nr 3 i 4 – łączna pow. ok. 32 m2 (dwa klimatyzowane pomieszczenia przejściowe wyposażone w meble biurowe),
 3. pomieszczenie nr 8 – pow. 20,9 m2,
 4. pomieszczenie nr 9 – pow. 9,5 m2 (pomieszczenie wyposażone w meble biurowe)
 5. pomieszczenie nr 10 – pow. 10,7 m2 (pomieszczenie wyposażone w meble biurowe)
 6. pomieszczenie nr 13 – pow. 50,3 m2,
 7. pomieszczenie nr 14 – pow. 50,1 m2.

Istnieje możliwość wynajęcia pojedynczych pomieszczeń.

Pomieszczenia do wynajęcia znajdują się na parterze jednopoziomowego budynku. Do wykazanych w zestawieniu pomieszczeń przynależy wspólne pomieszczenie socjalno -sanitarne.  We wszystkich pomieszczeniach znajdują się duże okna, które zapewniają dostęp światła naturalnego.

W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o., teleinformatyczna, alarmowa (każde z pomieszczeń wyposażone jest w odrębny kanał alarmowy).
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego,
usług, administracji i komunikacji.

Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ścieków itp. obciążają Najemcę.

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia oferty,
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
 • oferowany czynsz i sposób jego płatności,

Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „Budynek 11/12” w siedzibie Spółki.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 03.06.2019r.
SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.