Do wynajęcia budynek biurowy wraz z terenem

Ogłaszamy nabór ofert na wynajęcie budynku biurowego z pomieszczeniami socjalnymi, o pow. użytkowej 94 m2 , posadowionego na działce nr 13/10 Obręb Bartoszów o pow. 887 m2

W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,
alarmowa, gazowa (doprowadzona do budynku), telekomunikacyjna.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Istnieje możliwość zaliczenia poniesionych przez Najemcę (i uzgodnionych z SAG)
nakładów adaptacyjnych lub remontowych na poczet czynszu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego,
usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).

Podatek od nieruchomości obciąża SAG.

Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków itp. obciążają Najemcę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
  • oferowany czynsz i sposób jego płatności,

Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „Budynek 71” w siedzibie Spółki.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 03.06.2019r.
SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

SAG zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.