Dzierżawa części działki niezabudowanej nr 24, Obręb Bartoszów, 600 m2

Ogłaszamy nabór ofert na wydzierżawienie utwardzonej części działki niezabudowanej nr 24 o pow. ok. 600 m2

– Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
– Podatek od nieruchomości obciąża Dzierżawcę.
– Koszty przystosowania terenu ponosi Dzierżawca.

– Wydzierżawiający nie wyraża zgody na montaż urządzeń stale powiązanych z podłożem
– Z Dzierżawcą zostanie podpisana umowa dzierżawy z zastrzeżeniem o 2-tyg. okresie jej wypowiedzenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
  • oferowany czynsz miesięczny i sposób jego płatności.

Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „działka nr 24 ” w siedzibie Spółki do dnia 31.03.2019r.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 08.04.2019r.
SAG Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.