Wynajem budynku biurowego

Ogłaszamy nabór ofert na wynajęcie budynku biurowego z pomieszczeniami socjalnymi, o pow. użytkowej 115 m2
wraz z przyległym parkingiem o pow. 140 m2, położonego na działce nr 11/6 obręb Bartoszów.
W obiekcie istnieją sprawne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna,
alarmowa, gazowa, telekomunikacyjna, centralnego ogrzewania.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza – czynsz miesięczny netto: 2.100,- zł.
Wadium wynosi: 1.000,- zł.
Istnieje możliwość zaliczenia poniesionych przez Najemcę (i uzgodnionych z SAG)
nakładów adaptacyjnych lub remontowych na poczet czynszu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość
przeznaczona jest na cele: nieuciążliwej produkcji, baz, składów, handlu nieuciążliwego,
usług, administracji, komunikacji (w tym parkingi).
Podatek od nieruchomości obciąża SAG.
Koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody i ścieków itp. obciążają Najemcę.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości wyżej podanej na konto w PKO Bank Polski S.A. nr 95 1020 3017 0000 2002 0395 2587.
Pisemna oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z ww. warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie prowadzona,
  • oferowany czynsz i sposób jego płatności,
  • potwierdzenie wpłaty wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta z dopiskiem „Biuro” w siedzibie Spółki.
Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia oferty i wpłacenia
wadium.
Wadium będzie zaliczone na poczet czynszu, a oferentom, których oferta nie zostanie
wybrana – zwrócone będzie niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru ofert.
SAG zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.
Istnieje możliwość obejrzenia obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, bądź w drodze telefonicznej lub mailowej.