UWAGA!

RADA NADZORCZA
Strefy Aktywności Gospodarczej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu SAG spółka z.o.o przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

A. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym – w szczególności preferowane jest prawnicze, zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomiczne.
2. Minimum 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
3. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. Niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.
6. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego w tym przestępstwa skarbowe.
7. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółek z udziałem gminy, przepisów o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

B. Oferta ( zgłoszenie) kandydata powinno zawierać:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum 10 letni staż pracy w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym za przestępstwa skarbowe.
8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach
i wyróżnieniach.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ( na stronie internetowej spółki)
i jego akceptacji.
10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem RODO – według załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
11. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Spółki – według załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o..

Dokumenty dołącza się w oryginale lub poświadczonych przez kandydata odpisach.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

C. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami:
Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem ” Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 25.02.2019r. do godziny 14 w siedzibie ( sekretariat) :

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 116
59-220 Legnica

Decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółki.

D. Informacje dodatkowe:
1. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
3. Informacje o działalności Spółki dostępne są w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.

Materiały do pobrania:

Klauzula RODO

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin konkursu

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu


„Strefa Aktywności Gospodarczej” (SAG) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której Gmina Legnica posiada 100 % udziałów. SAG administruje obszarem byłego lotniska i terenem przyległym, użytkowanym do 1992 roku przez Wojska Federacji Rosyjskiej.

Kapitał zakładowy Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. wynosi 13.077.540,00 zł. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029353.

Spółka gospodaruje na obszarze o powierzchni ponad 200 hektarów. Dzięki zainwestowaniu kilkudziesięciu milionów złotych (przez różne podmioty gospodarcze) powstały na tym terenie doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z już obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla północnej zabudowanej części lotniska – zagospodarowano budynki oraz zbudowano od podstaw lub zmodernizowano instalacje: wodnokanalizacyjną, telekomunikacyjną i energetyczną.

Głównymi atutami SAG są:

bardzo atrakcyjne położenie geograficzne,
1,8 km od autostrady A4 (trasa wschód – zachód),
1,5 km od planowanej autostrady A3 (trasa północ – południe),
bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta Legnicy,
289 km od Berlina, 210 km od Pragi,
centrum zagłębia miedziowego (KGHM),
sąsiedztwo Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na obszarze zarządzanym przez SAG funkcjonuje już ponad 20 różnej wielkości firm, zatrudniających blisko 600 osób.

W pobliżu byłego lotniska powstało duże centrum handlowe. Między innymi uruchomiono hipermarkety: Auchan, Castorama. Funkcjonują także markety Media Expert, Avans, Neonet, Jysk, Pepco, C&A. Działalność produkcyjną realizuje firma Gruca.

Distribev Sp. z o.o. (dawniej Grupa Żywiec S.A.) uruchomiła centrum logistyczne.

Poza zagospodarowaniem istniejących budynków, hangarów i pustych placów działalność gospodarczą można tutaj prowadzić budując od podstaw nowe obiekty przemysłowo-usługowe. Przygotowane są niezbędne tereny do realizacji tych przedsięwzięć.